Geslacht: Arrhenatherum
Auteurs: P.Beauv.
Nederlandse naam: Glanshaver
Engelse namen: False Oat-grass, Oat Grass
Duitse naam: Glatthafer
Familie: Poaceae (Grassenfamilie)

Arrhenatherum bulbosum zie: Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum
Arrhenatherum bulbosum 'Variegatum' zie: Arrhenatherum elatius 'Variegatum'
Arrhenatherum elatius
Arrhenatherum elatius var. bulbosum zie: Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum
Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum
Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum 'Variegatum' zie: Arrhenatherum elatius 'Variegatum'
Arrhenatherum elatius var. bulbosum 'Variegatum' zie: Arrhenatherum elatius 'Variegatum'
Arrhenatherum elatius subsp. elatius
Arrhenatherum elatius 'Variegatum'
Arrhenatherum thoreiPlantenkennis programma