Geslacht: Waldheimia
Familie: Compositae (Composietenfamilie)

Waldheimia tomentosaPlantenkennis programma