Geslacht: Perovskia
Auteurs: Kar.
Familie: Lamiaceae (Lipbloemenfamilie)

Perovskia abrotanoides
Perovskia atriplicifolia
Perovskia atriplicifolia 'Blue Haze' zie: Perovskia 'Blue Haze'
Perovskia atriplicifolia 'Blue Mist'
Perovskia atriplicifolia 'Blue Shadow'
Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' zie: Perovskia 'Blue Spire'
Perovskia atriplicifolia 'Denim 'n Lace'
Perovskia atriplicifolia 'Filigran'
Perovskia atriplicifolia 'Lace'
Perovskia atriplicifolia Lacey Blue(='Lisslitt') zie: Perovskia atriplicifolia 'Lisslitt' (Lacey Blue)
Perovskia atriplicifolia 'Lisslitt'PBR (Lacey Blue)
Perovskia atriplicifolia 'Lissvery'PBR (Silvery Blue)
Perovskia atriplicifolia 'Little Spire'
Perovskia atriplicifolia 'Longin'
Perovskia atriplicifolia 'Longin Ziegler' zie: Perovskia atriplicifolia 'Longin'
Perovskia atriplicifolia 'Sage Advice'
Perovskia atriplicifolia Silvery Blue(='Lissvery') zie: Perovskia atriplicifolia 'Lissvery' (Silvery Blue)
Perovskia 'Blue Haze'
Perovskia 'Blue Shadow' zie: Perovskia atriplicifolia 'Blue Shadow'
Perovskia 'Blue Spire'
Perovskia 'Filigran' zie: Perovskia atriplicifolia 'Filigran'
Perovskia 'Hybrida'
Perovskia 'Lacey Blue' zie: Perovskia atriplicifolia 'Lisslitt'PBR
Perovskia 'Little Spire' zie: Perovskia atriplicifolia 'Little Spire'
Perovskia 'Longin Ziegler' zie: Perovskia atriplicifolia 'Longin'
Perovskia scrophulariifoliaPlantenkennis programma