Geslacht: Ophioglossum
Auteurs: L.
Nederlandse naam: Addertong
Engelse namen: Adder's Tongue, Adder's Tongue Fern, Adder's-tongues
Duitse naam: Natternzunge
Familie: Ophioglossaceae (Addertongfamilie)

Ophioglossum azoricum
Ophioglossum japonicum zie: Lygodium japonicum
Ophioglossum lusitanicum
Ophioglossum vulgatum
Ophioglossum vulgatum subsp. ambiguum zie: Ophioglossum azoricumPlantenkennis programma